Pieta - Český Těšín

V tomto případě se jednalo o restaurování plastiky ze středně zrnitého pískovce, která byla několikrát polychromována (na původní podklad křídy a kaseinu). Různě kvalitní přemalby v podstatě opakovaly klasické ikonografické schéma barevnosti piet.

Vinou značné síly barevného souvrství došlo ke značnému zkrakelování souvrství a jeho silnému odlučování od kamene, včetně kasinového podkladu.

Plastika byla též poškozena odlomením nosu Panny Marie, části drapérie a rohů plinty. Práci předcházel velmi podrobný restaurátorký průzkum, včetně laboratorního (skvěle provedla ing. Jiřina Přikrylová z chem.lab. na AVU v Praze), který odhalil až 14 barevných vrstev na drapérii.

Poté následovalo snímání druhotných vrstev až na vrsvu původní, násldovalo vyrovnání a doplnění kaseinového podkladu a doplnění chybějících částí v umělém kamenném materiálu. Na takto připravený podklad byla provedena závěrečná barevná retuš, respektující zbytky polychromie i nepatrné (ale průzkumem potvrzené)fragmenty zlacení.

Závěrem byla plastika osazena zpět na původní místo - do "švédské kaple" v Českém Těšíně - Mostech.