Dřevěný soubor - svatý Řehoř

Restaurování poloviny sochařského souboru barokních dřevěných plastik z kazatelny kostela Nanebevzetí Panny Marie v Orlici probíhalo v letech 1998-1999 jako součást diplomové práce v ateliéru restaurování sochařských děl na Akademii výtvarných umění v Praze (pod vedením doc. Petra Kuthana) .

Restaurování se týkalo dřevěných (lipové dřevo) polychromovaných plastik Ježíše Krista, Evangelisty Jana, Evangelisty M atouše, sv. Augustina a sv. Řehoře Velikého.

Pracovní postup byl u všech plastik stejný, odlišnosti se týkaly především míry poškození, doplněného křídování, zlacení a barevné retuše. První fáze prací probíhala na faře v Letohradu, kde byly všechny plastiky převezeny.

Bylo nutné připevnění zvednuté křídové vrstvy. Tento problém vznikl nevhodným přemístěním soch a změnou vlhkosti. Po upevnění polychromie bylo na práci pokračováno v ateliéru, kde došlo, také díky změně prostředí k další fixaci polychromie a zlacení na křídové vrstvě. Další fází byl detailní restaurátorský průzkum, při kterém byly provedeny sondy barevnosti na různých partiích všech plastik, doplněné o laboratorní průzkum stratigrafie barevných vrstev na vzorcích odebraných ze všech plastik (zhruba 10 vzorků na jednu plastiku).

Po vyhodnocení průzkumu bylo započato snímání nepůvodních barevných v rstev na vrstvu původní - autentickou. Práce probíhaly jak na inkarnátech, tak na pláštích, šatech, volutách, na všech detailech. Po sejmutí druhotných vrstev bylo přistoupeno k retuši míst, kde chyběla podkladová křídová vrstva.

Dotmelení bylo provedeno emulzním tmelem. Zároveň proběhlo dořezání chybějících částí plastik (prsty, paprsky) z lipového dřeva).

Poslední etapou práce byla barevná retuš všech dotmelených partií, zlacení a stříbření povrchu (např. u takřka 100% pláště), a v neposlední řadě provedení lazur na plátkovém kovu.