Obecní dům - model

K restaurování sádrového modelu Obecního domu s Prašnou bránou (125x128 cm) došlo z důvodu tektonického narušení, které bylo způsobeno trhlinami v nevhodné spodní, dřevěné desce.

Díky těmto trhlinám došlo k popraskání modelu, uvolnění spojovacího m ůstku mezi Obecním domem a Prašnou branou a popraskání desky okolních chodníků. Celý model byl přetřen dvěma nátěry, vrchním bílým (tempera) a spodním světle šedým (rovněž tempera). Pod těmito přetěry byla původní barevnost modelu – barva slonové kosti. Na modelu bylo dále velké množství plastických defektů – chybějících říms, rohů a dalších detailů, dále pak spousta neodborně přilepených fragmentů.

Cílem restaurátorského zásahu byl transfer modelu z dřevěné desky (odřezáním mosazných trnů a škoubů pilovým listem) na novou mramorovou podložku (carrarský mramor), tak, aby byl do budoucna vyloučen jakýkoliv pohyb podložky vlivem kolísavé vlhkosti a teploty prostředí. Model byl k mramoru připevněn pomocí šroubů ze spodní plochy. Dále došlo k sejmutí obou přetěrů z celého modelu včetně všech detailů, následovala demontáž a opětovné přilepení uvolněných částí, doplnění plastických defektů (římsy, hrany, rohy, rostlinné girlandy, ozdoby) a zpětná instalace spojovacího můstku.

V poslední fázi došlo k novému ukotvení Prašné brány pomocí čepů tak, aby mohlo kdykoliv dojít k její snadné demontáži. Závěrem došlo na lokální barevnou retuš povrchu a fixační nátěr modelu tvrzeným voskem.

* tento model je vystaven v expozici moderního českého umění ve Veletržním paláci v Praze

** model byl součástí výstavy Europanea 1999, konané v muzeu moderního umění v Bruselu, která reprezentovala Českou republiku (expozici připravoval prof. Petr Wittlich)